Oulujoen reitti ry

Tilaa

Vaiettu joki -kirja 

Lue lisää kirjasta kuvaa klikkaamalla

Taidehuutokaupan kaikkien teosten kuvat ja kuvia myydyistä teoksista jokien varsilla pääset katsomaan täältä

 

 

”Vaelluskaloja ja ympäristötaidetta pohjoisille joille” -teemalla järjestettiin keräys ja taidehuutokauppa, joiden ydin oli vapaan Sierilän puolustaminen ja vaelluskalojen palauttaminen ja tämä onnistui hienosti. Sierilä -taidehuutokaupan ja niin monien taiteilijoiden luovan työn tuloksena Vesa Puurosen tuhotut lohigraffitit jatkavat elämäänsä taidelohina eri joilla. Myös täällä Oulujoella. Kemijoki OY:n ja Fortumin herrat saavat niitä jatkossakin eteensä katseltavikseen. Ehkä he lopulta ymmärtävät, ettei Sierilän varsin pienessä voimalaitoksessa ja sen tuottamassa suuressa ekologisessa tuhossa ole järin järkeä. Eikä löytynyt viisautta tuossa täysin kohtuuttomassa rangaistuksessa Puuroselle lohigraffitien maalaamisesta. Tulevat ne siellä yhtiössä varmasti lopulta tolkkuihinsa ja tajuavat, että luonnonmukaiset kalatiet ja ympäristövirtaamat kuiviin koskiuomiin ovat tätä päivää ja jokien lähitulevaisuutta. Vaelluskalat palaavat.

 

Taidehuutokaupan ja keräyksen tuotto oli liki 7000 euroa. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille, lohia ja muita taideteoksia huutaneille, heillekin jotka eivät sitten onnistuneet saamaan taidetta ja kaikille keräykseen lahjoittaneille ja tietoa huutokaupasta ja keräyksestä jakaneille! Ja tietenkin erityisesti taiteilijoille, jotka olivat mukana!

Käytimme 2000 e lahjoituksena Suomen Luon­non­suo­je­lu­liit­to Rovaniemelle Sieriniemen Siunaus soudun järjestämiseksi ym­pä­ris­tö­tai­de­teok­se­na. Tällaisen luonteen tuo elokuun hieno tapahtuma saikin. Taidelohet ja haukikin vaelsivat ja keinuivat veneissä suuren Kemijoen vapaissa virroissa, etenkin Tervakarin ja muiden virtapaikkojen kuohuissa. Lähdön hetkellä kaikissa vene- ja kanoottikunnissa kohotettiin lohi ylentämään kohti taivasta ja sitä kuvattiin myös ylhäältä dronella. Lohista napattiin matkalla otoksia hulppeissa maisemissa. Näin soudusta muodostui suuri, liikkuva, performatiivinen ympäristötaideteos. Se oli elämys osallistuneille. Lopuksi illanvietossa kolme taidehuutokaupassa huutamatta jäänyttä teosta jaettiin palkintoina arpajaisissa, joihin väki osallistui innokkaasti. Nämäkin teoksen tukivat näin projektia ja tai­de­sou­tu­ta­pah­tu­maa.

 

Pääosa kertyneistä rahoista käytetään ympäristötaiteen tuottamiseen. Tähän muodostetaan erillinen taiteellinen työryhmä, joka työstää projektia eteenpäin. Pyrkimyksenä on saada taidelohet ja vaelluskalojen ja Sierilän puolustuskamppailu mahdollisimman laajalle yleisölle tunnetuksi.

Kerromme jatkossa lisää Sierilä -ym­pä­ris­tö­tai­de­pro­jek­tin vaiheista. Olkaa kuulolla!

Huutokaupan teosten kuvat löytyvät tältä sivustolta. Katso kuvia.
Sivuilla on myös valokuvagalleria taidelohista, jotka on huudettu huutokaupasta. Katso kuvia.

Kaltion julkaiseman "Lohigraffiteista ankara rangaistus" -artikkelin voit lukea Kaltion nettisivulta

YM­PÄ­RIS­TÖ­TE­KO­JA SIERILÄN PUOLESTA
KERÄYS PÄÄTTYNYT

 

Sierilän ylä­puo­li­set kosket, pala vapaata Kemijokea, on vielä pe­las­tet­ta­vis­sa voi­ma­la­suun­ni­tel­mil­ta! Vael­lus­ka­lat voidaan saada nousemaan Ke­mi­jo­keen ja muihin poh­joi­siin jokiin. Näiden asioiden puolesta maa­la­tuis­ta ym­pä­ris­tö­teok­sis­ta annettiin Vesa Puu­ro­sel­le raju ran­gais­tus – tu­ki­kam­pan­ja on noussut. Liik­keel­le on lähtenyt kan­sa­lais­ke­räys Sierilän, Kemijoen, vael­lus­ka­lo­jen ja Puurosen tu­ke­mi­sek­si.

Asian hyväksi ollaan jär­jes­tä­mäs­sä myös tai­de­huu­to­kaup­pa, johon onkin jo iso joukko tai­tei­li­joi­ta osal­lis­tu­mas­sa. Voit liittyä joukkoon! Face­boo­kis­ta löytyy sivu Tai­de­huu­to­kaup­pa – Ym­pä­ris­tö­te­ko­ja Sierilän puolesta, jossa on tai­de­teos­ten kuvia, joista voit huutaa kom­ment­ti­pals­tal­la tar­jous­vies­teil­lä mie­lei­se­si, hankkia hienoja teoksia tärkeän asian puolesta.
Tai­de­huu­to­kaup­pa Face­boo­kis­sa.

 

Haluamme oikeutta Ke­mi­joel­le ja sen puo­lus­ta­jal­le. So­sio­lo­gian pro­fes­so­ri Vesa Puuronen tuo­mit­tiin koviin kor­vauk­siin ja ran­gais­tuk­seen Ro­va­nie­men kä­rä­jä­oi­keu­des­sa hänen voi­ma­lai­tok­sen seinään maa­laa­mis­taan hienoista lohen kuvista, vaa­ti­muk­ses­ta vael­lus­ka­lo­jen vapaasta noususta Ke­mi­jo­keen ja ennen kaikkea Sierilän ylä­puo­lis­ten koskien puo­lus­ta­mi­sek­si.

 

Ta­pah­tui­ko oikeus? Sen sijaan, että Kemijoki Oy lähti hakemaan mak­si­maa­lis­ta ran­gais­tus­ta ja korvausta, se olisi voinut suostua so­vit­te­luun ja osoittaa yh­teis­kun­ta­vas­tuu­ta ja ym­mär­rys­tä val­jas­ta­mal­leen joelle ja sen ihmisille. Puu­ro­sel­le mää­rät­tiin kor­vauk­sia yhteensä 20 000 €! Lohi-graffitit edustavat tätä päivää patojen seinillä. Kemijoki Oy olisi voinut hyvinkin, kuten muu­al­la­kin maa­il­mas­sa, lunastaa teokset kau­nis­ta­maan ankeaa seinämää!

 

Puo­lus­tam­me eri­tyi­ses­ti Sierilän ylä­puo­li­sia koskia, Kemijoen pääuoman viimeisiä vapaita virta-alueita, jotka Kemijoki Oy aikoo hukuttaa teholtaan mi­tät­tö­mäl­lä voi­ma­lal­la. Se tuhoaisi laajat vael­lus­ka­lo­jen poi­kas­tuo­tan­toa­lu­eet, uha­na­lais­ten eliö­la­jien ym­pä­ris­töt ja Suomen jokien hie­noim­mat, huikean korkeat hiek­ka­tör­mät. Sierilän kosket voidaan vielä pelastaa kan­sa­lais­toi­min­nal­la. Me haluamme vael­lus­ka­lo­jen ja elämän palaavan poh­joi­siin jokiin!

 

Tar­koi­tuk­se­na on hankkia Puu­ro­sel­ta va­lo­ku­va­teok­set hänen tu­ho­tuis­ta ym­pä­ris­tö­teok­sis­taan. Keräyksen ta­voit­tee­na on myös tukea jo­ki­var­sien kamp­pai­lua vael­lus­ka­lo­jen ja niiden poi­kas­tuo­tan­toa­luei­den pa­laut­ta­mi­sek­si.

Ta­voit­tee­na on kerätä kam­pan­jal­la pien­ke­räys­lu­van mukainen 10 000 e. Keräys kestää 11.6. asti.

 

Voit myös tukea asiaa ti­laa­mal­la suoraan Vesa Puu­ro­sel­ta hänen lo­hen­ku­vis­taan ja tun­nuk­sis­taan tehtyjä kortteja ja tarroja esim Face­book­si­vul­la "Vael­lus­ka­la saatava takaisin Kemijoen vesistöön" tai email vesa.puuronen(at)oulu.fi

Toivon mukaan voit myös levittää ys­tä­vil­le­si ja ver­kos­toi­hi­si tietoa ke­räyk­ses­tä ja tai­de­huu­to­kau­pas­ta.

 

Olet sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­lut mukaan kam­pan­jaam­me!

 

Keräys- ja tai­de­huu­to­kaup­pa­työ­ryh­mä
Tuija Hautala-Hirvioja, Pekka Jurvelin, Pirkko-Liisa Luhta,
Sakari Ma­tin­lau­ri, Juha ”Norppa” Taskinen

 

Yh­tey­de­no­tot:
Pekka Jurvelin puh 040 540 5112 email pekka.jurvelin(at)gmail.com
Sakari Ma­tin­lau­ri 050 597 0300 email sakari.ma­tin­lau­ri(at)dnain­ter­net.net.

 

Tai­tei­li­joil­le:
Voit tulla mukaan omalla pa­nok­sel­la­si, työlläsi tähän tu­ki­kam­pan­jaan. On erilaisia mah­dol­li­suuk­sia, joilla se voisi tapahtua:

1. Voit työstää Puurosen lohen vanerisia aihioita, joihin voit koh­ta­lai­sen helposti muovata oman nä­ke­myk­se­si. Aihioita on paria kokoa ja ne poh­ja­maa­la­taan tar­vit­taes­sa. Niistä voisi tulla vaikka mie­len­kiin­toi­nen jopa hauska sarja.
Jos haluat tuol­lai­sen vanerisen aihion, ilmoita Sakarille

2. Voisit luoda oman kala-aiheisen teoksesi, vaikkapa jonkin pienen, helposti, spon­taa­nis­ti syntyvän oi­val­luk­sen pohjalta, vaikka lyijykynä/hii­li­piir­rok­sen/luon­nok­sen, vesi/öl­jy­vä­ri­työn, veis­tok­sen - mitä vain vaikkapa mie­te­lauseen.

3. Voit myös lah­joit­taa jonkun valmiin teoksesi huu­to­kaup­paan, pe­rin­tei­sem­pään tapaan. Tai kenties voi olla jokin muu tapa tulla mukaan.

Voit laittaa kuvan teok­ses­ta­si yllä oleviin osoit­tei­siin

 

Jaa